Zasady korzystania z wypożyczalni

Zasady wypożyczania książek

1. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni jest zapisanie się do Biblioteki (wypełnienie deklaracji) i otrzymanie karty bibliotecznej.

2. Zapisu dokonuje się na podstawie:
– legitymacji służbowej dla pracowników PSW im. Papieża Jana Pawła II i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej,
– legitymacji studenckiej,
– legitymacji szkolnej;

3. Po dokonaniu zapisu, w ciągu 2 tygodni czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną ważną do końca każdego roku akademickiego / do końca roku szkolnego.

4. Po upływie okresu ważności karty bibliotecznej, czytelnik zobowiązany jest aktualizować uprawnienia do wypożyczeń;

5. Warunkiem otrzymania duplikatu karty bibliotecznej jest:
– zgłoszenie w Wypożyczalni zagubienia karty bibliotecznej w celu zablokowania konta,
– pokrycie kosztów wydania nowej karty bibliotecznej;

6. Odstąpienie karty bibliotecznej innym osobom pociąga za sobą pozbawienie prawa do korzystania z Biblioteki, zarówno właściciela karty jak i osoby nieprawnie z niej korzystającej;

7. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię. W razie nie zgłoszenia zagubienia karty, jej właściciel ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z używania tej karty przez inną osobę;

8. Każdorazową zmianę nazwiska i adresu stałego zameldowania należy niezwłocznie zgłosić w Wypożyczalni.

9. Liczba wypożyczeń materiałów bibliotecznych wynosi:
– dla pracowników PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – 30 woluminów,
– dla studentów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – 10 woluminów,
– dla pracowników Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej – 10 woluminów,
– dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej – 5 woluminów
– dla pozostałych osób – 2 woluminy;

10. Okresy wypożyczeń materiałów bibliotecznych:
– dla pracowników PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – 60 dni,
– dla studentów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – 30 dni,
– dla pracowników Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej – 30 dni,
– dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej – 14 dni;

11. Czytelnicy przetrzymujący książki tracą prawo do rezerwowania i wypożyczania kolejnych pozycji do chwili zwrotu i wpłacenia kary za przetrzymane książki.

12. Wypożyczalnia może przedłużyć okres wypożyczenia konkretnej pozycji jeżeli:·
a. wypożyczający wystąpi o prolongatę przed upływem ustalonego terminu zwrotu (maksymalny okres prolongaty wynosi:
– pracownicy PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – 168 dni,
– studenci PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – 30 dni,·
– pracownicy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej -30 dni,
– uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Białej Podlaskiej – 14 dni),
– dla pozostałych użytkowników – 7 dni.
b. nie ma na daną pozycję zapotrzebowania ze strony innych użytkowników;

13. Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, biblioteka ma prawo pobierania opłat za nieprzestrzeganie warunków wypożyczenia materiałów bibliotecznych. Wysokość opłaty za dany rok akademicki określana jest w Zarządzeniu Rektora Uczelni i ogłaszana w „Cenniku opłat za wykonywanie usług bibliotecznych i opłat za nieprzestrzeganie regulaminów systemu biblioteczno – informacyjnego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej”;

14. Po ukończeniu studiów lub liceum czytelnik zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie zwrotu materiałów bibliotecznych. Dokumentem potwierdzającym rozliczenie się jest karta obiegowa. Brak potwierdzenia wstrzymuje wydanie dyplomu bądź świadectwa;

Zasady zamawiania i rezerwacji książek

Zamówienie / rezerwację składa użytkownik posiadający aktualną kartę biblioteczną;

1. Książki należy zamawiać / rezerwować automatycznie z terminali katalogu systemu SOWA dostępnego w czytelni ogólnej. Można również skorzystać z katalogu kartkowego, ale sprawdzić informację o dostępności i zamówić książki można wyłącznie poprzez katalog komputerowy. W katalogu komputerowym można rezerwować tylko książki przeznaczone do wypożyczenia ze statusem „można wypożyczyć”.

Książki zarezerwowane można odebrać po godzinie od złożenia rezerwacji;

2. Książki można zamawiać / rezerwować online z każdego komputera podłączonego do Internetu;
3. Czytelnik może złożyć zamówienie na książkę wypożyczoną przez innego czytelnika;
4. Przy rezerwacji i zamówieniu książki zamówić można tylko jeden egzemplarz danego tytułu;
5. Zarezerwowany egzemplarz oczekuje na czytelnika 3 dni, po ich upływie następuje anulowanie rezerwacji;
6. Zamówione / zarezerwowane książki odbiera się osobiście w Wypożyczalni Biblioteki, okazując kartę biblioteczną;
7. Przy odbieraniu zamówionych / zarezerwowanych materiałów bibliotecznych czytelnicy zobowiązani są do okazania ważnej karty bibliotecznej;

Zasady wyszukiwania w katalogu komputerowym

Wybór katalogu i kryterium wyszukiwania

Po uruchomieniu katalogu na ekranie komputera ukaże się formularz wyszukiwawczy. Wyszukiwanie rozpoczynamy od dokonania wyboru katalogu, w którym będziemy prowadzić wyszukiwanie. Korzystając z opcji Wybierz katalog, z rozwijanego menu, wybieramy Bibliografię Zagadnieniową, jeżeli poszukujemy informacji o zawartości czasopism, materiałów konferencyjnych, publikacji zbiorowych lub Katalog Podstawowy, jeżeli poszukujemy książek lub zbiorów specjalnych. Następnie dokonujemy wyboru kryterium wyszukiwania i wpisujemy wyrażenie wyszukiwawcze odpowiednio do wybranego kryterium. Kryterium wyszukiwania w bazie może być : tytuł, autor, hasło przedmiotowe, rok wydania, wydawca, sygnatura. Wyszukiwanie może uwzględniać jedno kryterium (wyszukiwanie proste) lub kilka kryteriów powiązanych operatorami logicznymi i, lub, oprócz (wyszukiwanie złożone).
Stosowanie znaków umownych

Przy wpisywaniu wyrażenia wyszukiwawczego należy zwrócić uwagę na możliwość rozszerzenia obszaru wyszukiwań w ramach jednego kryterium dzięki stosowaniu znaków umownych:

– znak ? zastępuje dowolny znak.
Przykład:
kryterium wyszukiwawcze : tytuł
wyszukiwany ciąg znaków: mikroekonomia
wyszukane zostaną pozycje o tytule makroekonomia, mikroekonomia

– znak * zastępuje dowolny ciąg znaków.
Przykład:
kryterium wyszukiwawcze: tytuł
wyszukiwany ciąg znaków: elektrotechnika*
wyszukane zostaną pozycje, których tytuł brzmi elektrotechnika lub zaczyna się od tego słowa np. elektrotechnika w pytaniach i odpowiedziach

– znak | oznacza logiczny operator sumy.
Przykład:
kryterium wyszukiwawcze: tytuł
wyszukiwany ciąg znaków: szkoła*|profilaktyka*
wyszukane zostaną pozycje, których tytuł rozpoczyna się od słowa szkoła LUB profilaktyka

– znak & oznacza logiczny operator iloczynu.
Przykład:
kryterium wyszukiwawcze: tytuł
wyszukiwany ciąg znaków: pro*&proce*
wyszukane zostaną pozycje, których tytuł rozpoczyna się od słowa proces lub procesy.

Jeśli nie zostaną użyte znaki specjalne zostaną wyszukane wszystkie rekordy zaczynające się od wpisanego ciągu znaków (stosownie do wybranego kryterium), np. kryterium autor: wpisując Kowal uzyskamy jako wynik rekordy, gdzie występują nazwiska Roman Kowal, Janusz Kowal, Jerzy Kowalczyk, Stanisław Kowalik i itd. np. kryterium hasło przedmiotowe: zostaną wyszukane wszystkie rekordy oznaczone hasłem przedmiotowym zaczynającym się od wpisanego ciągu znaków np. wpisując elektro uzyskamy jako wynik rekordy, gdzie w opisie występują hasła przedmiotowe Elektrotechnika, Elektrotechnika – podręcznik, Elektroenergetyka, Elektronika – podręcznik akademicki itd.
– wielkość liter nie ma znaczenia,
– dodatkowe pola do wyszukiwania odkrywają się po wypełnieniu ostatniego pola.

Korzystanie z indeksów haseł

Przy wyszukiwaniu wg kryteriów: autor, hasło przedmiotowe, wydawca dla ułatwienia wyboru formy hasła dostępne są kartoteki pomocnicze haseł:
– indeks haseł autorskich
zawiera w kolejności alfabetycznej nazwiska wszystkich współtwórców wydawnictw gromadzonych w bibliotece: autorów, redaktorów, tłumaczy i instytucji sprawczych,
indeks haseł przedmiotowych zawiera w kolejności alfabetycznej hasła przedmiotowe (hasło stanowi temat lub temat z określnikami) oraz odsyłacze : całkowite od formy nieużywanej do stosowanej : zobacz oraz uzupełniające – tj. odsyłające od haseł szerszych do węższych i odwrotnie : zobacz też.
indeks wydawców zawiera w kolejności alfabetycznej nazwy wydawców.

Sposób prezentacji wyników wyszukiwania

Wybieramy w rozwijanej zakładce Format prezentacji
opis bibliograficzny to format podający pełną formę opisu bibliograficznego danej pozycji,
format techniczny to format opisu pozycji w systemie Sowa,
zamawianie i rezerwowanie to format, w którym podaje się skrócone dane bibliograficzne oraz informację o dostępności pozycji, co umożliwia szybką lokalizację książki w bibliotece. Maksymalną liczbę elementów wyświetlanych na stronie wybieramy w rozwijanym menu jako liczbę od 1 do 20.

Wyszukiwanie proste

Wyszukiwanie proste powinno być stosowane, jeżeli poszukujemy wielu publikacji danego autora, określonego tytułu, gdy szukamy literatury na dany temat lub chcemy sprawdzić, jakie zbiory znajdują się danym dziale.
– Rozwijamy menu przy określeniu Kryterium i klikając wybieramy jedno z kryteriów wyszukiwawczych: tytuł, autor, hasło przedmiotowe, rok wydania, wydawca lub sygnatura.
– W polu Wyszukiwany ciąg znaków wpisujemy słowo, wyrażenie lub liczbę, która określa nasze zapytanie, stosownie do wybranego kryterium. Jeżeli jako kryterium wyszukiwania wybraliśmy autora, hasło przedmiotowe lub wydawcę wyrażenie wyszukiwawcze możemy pobrać z Indeksu. Po kliknięciu na zakładkę Indeks otworzy się nowym oknie Indeks haseł odpowiedni do wskazanego obok kryterium wyszukiwania. W pustym polu obok Szukaj wpisujemy nazwisko autora (temat hasła przedmiotowego, nazwę wydawcy) i klikamy na przycisk Przejdź do. W efekcie indeks przewija się do miejsca, gdzie w kolejności alfabetycznej znajduje się (lub powinno się znajdować) poszukiwane wyrażenie. Indeks można przewijać przyciskami >>> (w przód) i <<< (w tył). Hasło wybieramy poprzez pojedyncze kliknięcie na jego pole. Pojawi się ramka z zapytaniem: Czy na pewno chcesz pobrać „ tu wybrane hasło” Kliknięcie na tak spowoduje przeniesienie hasła do formularza wyszukiwawczego i wpisanie wyrażenia w pole Wyszukiwany ciąg znaków. Po kliknięciu na przycisk Szukaj otrzymujemy wynik wyszukiwania.

Wyszukiwanie złożone

Wyszukiwanie złożone powinno być stosowane, jeżeli chcemy zawęzić pole poszukiwań do kilku wybranych parametrów i oczekujemy dokładnego wyniku np. poszukujemy konkretnej książki znanego nam autora (kryterium autor i tytuł), poszukujemy książek danego autora wydanych przez określone wydawnictwo (kryterium autor i wydawca).
Dla uzyskania zbiorów łączących wybrane pola wyszukiwania lub wyłączających dane pole ze zbioru należy stosować odpowiednio operatory logiczne i, lub, oprócz. Po wpisaniu (lub pobraniu z indeksu) terminów wyszukiwawczych klikamy na przycisk Szukaj i otrzymujemy wynik wyszukiwania.

Wynik wyszukiwania

Jako wynik wyszukiwania otrzymujemy informację ile rekordów (opisów pozycji wydawniczej w bazie) odnaleziono oraz listę pozycji odpowiadających podanym kryteriom wyszukiwawczym. Format prezentacji listy pozycji możemy zmienić wybierając z rozwijanego menu: opis katalogowy, opis techniczny, zamawianie i rezerwowanie;Jeżeli chcemy kontynuować wyszukiwanie mamy do wyboru możliwość:
– wyszukiwania w wynikach poprzedniego wyszukiwania: klikamy przycisk Szukaj w wynikach, pojawia się formularz wyszukiwawczy, ale przeszukiwanym zbiorem będą jedynie pozycje wyszukane w poprzedniej sesji,
– poprawienia użytego poprzednio formularza: klikamy przycisk: Popraw wyszukiwanie, pojawia formularz wypełniony podczas poprzedniej sesji, który możemy dowolnie modyfikować
– rozpocząć nową sesję wyszukiwawczą: klikamy przycisk Nowe zapytanie złożone; pojawia się pusty formularz wyszukiwawczy lub korzystamy z linków umieszczonych w opisie wyszukanej pozycji. Kliknięcie na olinkowane (niebieskie litery i podkreślenie) nazwiska twórców (autora, tłumacza itp.) lub nazwę wydawcy powoduje bezpośrednie przejście do wyniku wyszukiwania wg wskazanego elementu opisu, czyli link od nazwiska autora kieruje do innych pozycji tego autora w bazie, a link od nazwy wydawcy do innych pozycji tego wydawnictwa w bazie.
Z wyników wyszukiwania można sporządzić zestawienie bibliograficzne. Zestawienie może obejmować wszystkie wyszukane pozycje lub wybrane przez czytelnika i zostaje sporządzone jako osobny plik w formacie rtf, obsługiwanym przez edytory tekstu np. Microsoft Word. Zestawienie dla wszystkich wyszukanych pozycji otrzymamy po naciśnięciu przycisku Pobierz całą kolekcję. Jeżeli zestawienie ma obejmować jedynie niektóre z wyszukanych pozycji i należy zaznaczyć (wybrać) pozycje które mają wchodzić w skład kolekcji poprzez kliknięcie w puste , białe okienko pola wybór przy tej pozycji lub przy użyciu przycisków: Zaznacz na stronie, Zaznacz wszystkie. Przy zaznaczonych pozycjach pojawi się zielony znaczek. Po zaznaczeniu wszystkich pozycji, które mają wejść w skład zestawienia należy nacisnąć przycisk Pobierz wybrane pozycje. Odznaczyć wybraną pozycję można poprzez kliknięcie na zielony znaczek w polu wybór lub przy użyciu przycisków: Odznacz na stronie, Odznacz wszystkie.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka,
budownictwo, rolnictwo
 

tel. 83 344 99 00 wew. 269
biblioteka@pswbp.pl

Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl