Elsevier – open access

W ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych.

Elsevier udostępnił do programu 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access 

Program ma dwie części: A i B

Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 w roku 2020 i 1500 w roku 2021.

Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021. Elsevier wystawia fakturę na opłatę APC ze zniżką dla instytucji i przesyła ją emailem zgodnie z danymi do fakturowania (nazwa i adres instytucji, numer NIP, email do przyjmowania faktur), które zostały podane przez instytucje do ICM.

Cennik standardowy Elsevier

*Od 1.01.2020 r. Program A działa z pulą 1000 artykułów

Kto może korzystać z programu?

  1. Program (A i B) jest przeznaczony dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach objętych licencją. Przez osobę afiliowaną w danej instytucji rozumie się pracownika zatrudnionego w instytucji lub studenta w momencie zgłaszania artykułu do programu, albo osobę, która związana jest z instytucją na innych zasadach i afiliuje dany artykuł do instytucji za zgodą tej instytucji.
  2. Autor korespondencyjny zobowiązany jest do umieszczenia na stronie tytułowej artykułu afiliacji w instytucji uprawnionej do programu, przy czym może to być jedna z wielu afiliacji autora korespondencyjnego podanych w artykule w dowolnym porządku.


* Program obejmuje artykuły typu: Case Reports (CRP), Data (DAT), Full Length Articles (FLA), Micro Articles (MIC), Software (OSP), Reviews (REV), Replication Study (RPL), Short Communications (SCO), Short Surveys (SSU), Videos (VID), Practice Guidelines (PGL) i Protocols (PRO). Opłaty za usługi dodatkowe zamówione przez autora (odbitki, kolorowe rysunki) są rozliczane osobno, na koszt autora bez zniżki.

Jak skorzystać z programu?

  1. Autor korespondencyjny każdego artykułu, który przeszedł pozytywnie recenzje i został zaakceptowany do publikacji w czasopiśmie Elsevier, otrzymuje email od wydawcy wraz z linkiem do formularza „Author journey”. 

prezentacja dla programu Aprezentacja dla programu B

  1. W formularzu „Author journey” autor musi na wstępie wyszukać swoją afiliację na liście rozwijanej (str. 2 prezentacji A lub B), która zawiera instytucje z całego świata, w tym nazwy angielskie polskich instytucji, np. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej – Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska.  

  2. System następnie sprawdza, czy wybrana przez autora instytucja jest uprawniona do programu A lub B zgodnie z listą instytucji uprawnionych, czy czasopismo, w którym będzie opublikowany artykuł, jest objęte programem zgodnie z listą czasopismoraz czy artykuł był wysłany do czasopisma nie wcześniej niż 31 maja 2019. Jeśli wszystkie te kryteria są spełnione, to formularz wyświetli autorowi opcję publikacji otwartej w ramach programu (str. 5 prezentacji A lub B)

    * W przypadku, jeśli w czasie wypełniania formularza przez autora program A będzie już wyczerpany,  a autor wskazał afiliację w instytucji uprawnionej do programu B, to w formularzu automatycznie zostanie udostępniona opcja publikacji otwartej na koszt instytucji, w której afiliowany jest autor korespondencyjny, ze zniżką. W formularzu będzie widoczna stawka netto opłaty standardowej APC przed zniżką oraz wysokość procentowa zniżki (patrz str. 5 prezentacji B).

  3. W formularzu „Author journey” należy wybrać jeden z dwóch typów licencji dla publikowania otwartego: CC-BY oraz CC-BY-NC-ND).

  4. Informacja o pozytywnej weryfikacji lub odrzuceniu z programu zostanie przesłana do autora korespondencyjnego.

  5. W przypadku odrzucenia artykułu z obu programów autor ma możliwość (w przypadku publikowania w czasopiśmie hybrydowym) zmiany publikacji na model subskrypcyjny w celu uniknięcia opłaty. W przypadku publikacji w czasopiśmie gold open access nie ma możliwości zmiany opcji i Elsevier nie przewiduje także możliwości wycofania publikacji.


!!! Skrótowa informacja dla autorów, których artykuł został przyjęty do publikacji

Źródło / więcej informacji: Wirtualna Biblioteka Nauki

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@pswbp.pl
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@pswbp.pl
Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content