Czym jest artykuł i monografia naukowa

Definicja publikacji naukowej (na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych)
recenzowany artykuł naukowy, w tym recenzowane opracowanie o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, glosa lub komentarz prawniczy:
a) opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w suplemencie lub zeszycie specjalnym czasopisma naukowego pod warunkiem, że suplement lub zeszyt stanowią kolejne numery czasopisma zamieszczonego w wykazie czasopism naukowych MNiSW,
b) prezentujący wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym,
c) przedstawiający metodykę badań naukowych lub prac rozwojowych, przebieg procesu badawczego i jego wyniki oraz wnioski – z podaniem cytowanej literatury (bibliografię).

Definicja artykułu naukowego (na podstawie Komunikatu MNiSW z dnia 02.06.2015 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych)

Za artykuł naukowy należy rozumieć artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwisko i imiona autorów wraz z afiliacją i przedstawiający obceny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem cytowanej literatury (bibliografię). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym jak również glosy lub komentarze prawnicze.

Typy artykułów:

Oryginalny artykuł naukowy – artykuł naukowy prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, technicznym, lub analitycznym. Do tego typu zaliczyć należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe.

Artykuł przeglądowy – artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym. artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań.

Artykuł popularnonaukowy – publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie.

Studium przypadku (case study) – publikacja będąca analizą danego przypadku (najczęściej rzeczywistego) dająca możliwość wyciągnięcia wniosków odnośnie przyczyn i rezultatów opisanego w nim przypadku, opisu zdarzenia. Typowa publikacja dla czasopism z obszaru nauk medycznych, społecznych.

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) – artykuł naukowy zawierający krytyczną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji polemicznej.

Komunikat o wynikach badań – krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub oryginalne rozwiązania techniczne.

Glosa lub komentarz prawniczy – artykuł prawniczy zawierający oryginalne wyniki badań o charakterze analitycznym.

Wytyczne/Zalecenia (guidelines) – publikacja o charakterze przeglądowym będąca opisem zaleceń i rekomendacji dotyczących postępowania w określonych przypadkach, publikacja charakterystyczna przede wszystkim dla czasopism z obszaru nauk medycznych.

Inne o charakterze niecytowalnym – publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej np. errata, noty biograficzne, sprawozdania, przedmowy, posłowia, edytoriale, nekrologi, zapowiedzi, listy do redakcji, recenzje (nienaukowe) oraz pozostałe artykuły nieposiadające charakteru cytowalnego tj. co do zasady nie są cytowane przez autorów innych publikacji, nie posiadają również odniesień bibliograficznych, zwyczajowo nie podlegają recenzji.

Inne o charakterze cytowalnym – publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione powyżej, które mają potencjał do bycia publikacją cytowaną tj. co do zasady są cytowane w czasopismach naukowych, posiadają odniesienia bibliograficzne oraz podlegają procesowi recenzji.


Definiacja monografii

Definicja monografii obowiązująca od 2017 r. (na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 12. grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych – Dz. U. 2016, poz. 2154 – § 11.1)

Monografia naukowa, w tym edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, atlasy i mapy, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, skrypty i podręczniki akademickie, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie oraz katalogi zabytków, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;

2) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;

3) były poddane procedurze recenzji wydawniczych;

4) są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy), z wyłączeniem map;

5) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych lub są mapami odpowiadającymi tej objętości tekstu;

6) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy (z wyłączeniem map), których egzemplarze obowiązkowe zostały przekazane uprawnionym bibliotekom, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. poz. 722, z 2003 r. poz. 1188, z 2008 r. poz. 1056 oraz z 2012 r. poz. 1529), są dostępne w bibliotekach krajowych lub zagranicznych uczelni, lub innych uznanych organizacji naukowych, lub są opublikowane w formie elektronicznej w Internecie;

7) posiadają ISBN, ISMN, ISSN lub DOI (Digital Object Identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).

Do monografii można zaliczyć skrypty i podręczniki akademickie, jeśli spełniają powyższe wymogi.

Do monografii naukowych nie zalicza się: monograficznych artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników, wznowień monografii naukowych.

Monografia wybitna – podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi w szczególności przyznana: 1) nagroda Prezesa Rady Ministrów 2) nagroda ministra kierującego działem administracji rządowej 3) nagroda właściwego wydziału Polskiej Akademii Nauk 4) nagroda komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk 5) nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 6) prestiżowa nagroda zagranicznego towarzystwa naukowego 7) prestiżowa nagroda organizacji międzynarodowej lub ogólnopolskiego towarzystwa naukowego.

Przez rozdział w monografii naukowej należy rozumieć opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie opublikowane mapy, hasła w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0,25 arkusza wydawniczego, jeśli spełniają wymogi:

  1. stanowią spójne tematycznie opracowania naukowe;
  2. przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy;
  3. były poddane procedurze recenzji wydawniczych;
  4. są opatrzone właściwym aparatem naukowym (bibliografia lub przypisy) – z wyłączeniem map;

Definicja monografii obowiązująca w latach 2011 – 2016 (na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym – Dz. U. 2012 nr 0, poz. 877 – § 8.1 p. 2, 4)

     Monografia naukowa, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie, atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komenta­rze do ustaw, opracowania krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi za­bytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;

2) zawierają bibliografię naukową;

3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych;

4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;

  5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.

Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego lub odrębne mapy.

Definicja monografii obowiązująca w 2010 r. (na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 25 maja 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową – Dz. U. 2010 nr 93, poz. 599 – załącznik nr 2 i 3)

Przez „monografię” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych w przypadku nauk humanistycznych i społecznych, minimum 3 arkusze wydawnicze w przypadku nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników.

Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 1 arkusz wydawniczy przypadku nauk humanistycznych i społecznych, minimum 0,5 arkusza wydawniczego w przypadku nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu).

Definicja monografii obowiązująca w 2009 r. (na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 24 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową – Dz. U. 2009 nr 126, poz. 1044 – załącznik nr 2 i 3)

Przez „monografię” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych w przypadku nauk humanistycznych i społecznych, minimum 3 arkusze wydawnicze w przypadku nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników i dzienników.

Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 1 arkusz wydawniczy przypadku nauk humanistycznych i społecznych, minimum 0,5 arkusza wydawniczego w przypadku nauk ścisłych, technicznych i nauk o życiu).

Definicja monografii obowiązująca w latach 2007-2008 r. (na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową – Dz. U. 2007 Nr 205, poz. 1489 – załącznik nr 2).

Przez „monografię” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 3 arkusze wydawnicze) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach.

Przez „rozdział w monografii” należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 0,5 arkusza wydawniczego).

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka,
budownictwo, rolnictwo
 

tel. 83 344 99 00 wew. 269
biblioteka@pswbp.pl

Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl