Czasopisma punktowane

Wykaz czasopism punktowanych MNiSW

2017
W 2017 roku punkty za publikacje w czasopismach naukowych będą przyznawane według wykazu czasopism naukowych z 2016 roku. Nie znajdzie tu zastosowania lista ujednolicona za lata 2013-2016, która była opracowana na potrzeby kompleksowej oceny jednostek naukowych.
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR [PDF]
Część B – czasopisma nieposiadające IF [PDF]
Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH [PDF]

2016
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR [PDF]
Część B – czasopisma nieposiadające IF [PDF]
Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH [PDF]

2015
1. Komunikat MNiSW z 01 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach: [PDF]
2. Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 18 grudnia 2015 r.: [PDF]
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR
Część B – czasopisma nieposiadające IF
Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH

2014
1. Obwieszczenie MNiSW z 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu MNiSW z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach: [PDF]
2. Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 31 grudnia 2014 r.: [PDF]
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR
Część B – czasopisma nieposiadające IF
Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH

2013
1. Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 17 grudnia 2013 r.:  [PDF] 
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR 
Część B – czasopisma nieposiadające IF
Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH

2011-2012
1. Komunikat MNiSW w sprawie wykazu czasopism naukowych z 20 grudnia 2012 r.: [PDF]
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR
Część B – czasopisma nieposiadające IF
2. Obwieszczenie MNiSW o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism [PDF]
Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH
 
2010
1. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 25.06.2010 r.
2. Załącznik do listy czasopism punktowanych z 10 grudnia 2010 r.
3. Załącznik do listy czasopism punktowanych z 29 grudnia 2010 r.
 
2009         
1. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 18.06.2009 r.
2. Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadającyh IF z 16.07.2009 r.
 
2008
1. Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z 26.08.2008 r.
2. Uzupełnienie wykazu czasopism naukowych polskich i zagranicznych nieposiadających IF z 28.11.2008 r.
Oświadczenie MNiSW w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika IF do oceny dorobku jednostek naukowych z 11.07.2008 r.
 
2007
1. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z 28.11.2007 r.
2. Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z 29.02.2008 r.
 
2005-2006
1. Wykaz czasopism z punktacją ministerialną z 07.10.2005 r.
2. Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z 21.10.2005 r.

3. Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z 07.10.2005 r. uwzględniający korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 z 21.10.2005 r.

Lista czasopism ERIH
European Reference Index for the Humanities (ERIH) lista czasopism naukowych z 15 dyscyplin humanistycznych (antropologia, archeologia, historia sztuk i architektura, filologia klasyczna, gender studiem, historia, historia i filozofia nauki, lingwistyka, literatura, muzykologia i muzyka, studia orientalistyczne i afrykanistyczne, edukacja, filozofia, psychologia, religioznawstwo i teologia), podzielone na 3 kategorie: INT1, INT2, NAT (do 2011 r. A, B i C). Listy ERIH nie zawierają żadnych wskaźników, jedynie informację do jakiej kategorii zaliczono czasopismo.
Zgodnie z punktem 5 załącznika do komunikatu MNiSW z 14.09.2012 r. liczby punktów za publikacje naukowe w czasopismach naukowych umieszczonych w bazie ERIH – część C wykazu czasopism naukowych – określa się na podstawie kategorii, do której czasopisma zostały zaliczone w poszczególnych dyscyplinach ERIH w 2011 r., a w przypadku braku tej kategorii – według kategorii przypisanych czasopismom na listach wstępnych z 2007 r., według następujących zasad:
a) 10 pkt – publikacje w czasopiśmie naukowym należącym do kategorii NAT (czasopisma o dużym znaczeniu dla danego kraju albo regionu obejmującego grupę krajów);
b) 12 pkt – publikacje w czasopiśmie naukowym należącym do kategorii INT2 (czasopisma o istotnym znaczeniu dla różnych dziedzin badawczych, o dużym zasięgu międzynarodowym, publikacje wysoko oceniane artykuły naukowe);
c) 14 pkt – publikacje w czasopiśmie naukowym należącym do kategorii INT1 (czasopisma najbardziej cenione przez międzynarodowe środowiska naukowe, zawierające artykuły naukowe szeroko cytowane w obiegu światowym);
d) 10 pkt – publikacje w czasopiśmie naukowym z zakresu dyscypliny, dla której istnieje tylko lista wstępna ERIH z 2007 r., niezależnie od kategorii;
e) do określenie liczby punktów za publikację w czasopiśmie naukowym, które w bazie ERIH jest ideksowane w kilku dyscyplinach, przyjmuje się najwyższą liczbę punktów, jaką można otrzymać za publikację w tym czasopiśmie, ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w lit. a) – d).

Wyszukiwarki czasopism punktowanych:
Index Copernicus
Wyszukiwarka ARIANTA
Wyszukiwarka ERIH

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
wypozyczalnia@pswbp.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@pswbp.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka,
budownictwo, rolnictwo
 

tel. 83 344 99 00 wew. 269
biblioteka@pswbp.pl

Copyright © 2018 Biblioteka PSW. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl